Arvodesprinciper

Enligt 25 § vägledande regler för god advokatsed skall advokatens arvode vara skäligt. Vid denna skälighetsbedömning tar man hänsyn till arbetets omfattning och ärendets svårighetsgrad.

Vidare väger man in tidsåtgång och den skicklighet som har karakteriserat arbetet. Hänsyn kan också tas till resultatet av uppdraget.
Där det är enklare att överblicka uppdragets omfattning är det möjligt att komma överens om ett pris för tjänsten, exempelvis vid upprättande av äktenskapsförord. Som regel är dock tidsåtgången den avgörande faktorn, men även i dessa fall vägs andra faktorer in.
Fakturering kan ske fortlöpande under den tid uppdraget pågår, eller ske när uppdraget upphör. I vissa fall betingar vi oss skäligt förskott på arvode. I åtskilliga uppdrag är vi bundna av taxor, exempelvis vid försvararuppdrag och när klienten beviljats allmän rättshjälp.

Rättshjälp

Den första december 1997 fick vi en ny rättshjälpslag som innebär att rättshjälpen kraftigt har begränsats. Rättshjälp kan dock erhållas undantagsvis under vissa förutsättningar. Kontakta oss för mer information.

Om du inte har möjlighet att få rättsskydd kan du i vissa fall få rättshjälp. Rättshjälp innebär att du kan få delar av kostnaden betald genom staten. Den kostnad som du själv måste betala avgörs efter en prövning av dina inkomster, tillgångar, skulder och försörjningsbörda. Du blir efter prövningen betalningsskyldig till en procentuell andel av kostnaderna för vårt arvode. Det finns vissa begränsningar till möjligheten att få rättshjälp. Du kan fråga oss om det eller läsa på Rättshjälpsmyndighetens hemsida.

Rättsskydd

Rättsskydd för privatpersoner ingår i de flesta hemförsäkringar. Dina exakta försäkringsvillkor finns utformade i Dina försäkringsbrev eller försäkringsvillkor, men det vanligaste är att rättsskyddet täcker en kostnad på 75 000 – 120 000 kronor och självrisken uppgår normalt till 20-25 % av denna kostnad. Om Du har frågor angående ditt rättsskydd och hur du aktiverar det är du välkommen att kontakta någon av oss jurister här på byrån.
Företag som har företagsförsäkring har vanligtvis också rättsskydd. Denna försäkring täcker normalt en kostnad upp till 175 000 kronor med en avdragsgill självrisk på ca 10-20 % av kostnaden.

I små mål, där tvisten rör ett omtvistat värde under ett halvt basbelopp får man inte rättshjälp eller rättsskydd.
Vid skadereglering på grund av trafikskada ersätter försäkringsbolaget i de flesta fall Dina ombudskostnader.

Kostnader

Kontakta oss om du har frågor om kostnader för ombud. Nedan kan du läsa lite översiktligt om olika kostnader för olika ärenden. I vårdnadsmål tar vi ett timarvode som är i enlighet med en rättstaxa som staten har fastställt. För år 2020 är den 1 755 kronor per timme, inklusive moms. Hur mycket det kommer att kosta att få hjälp med ett ärende är väldigt svårt att säga i förväg. Ärendets omfattning, svårighetsgrad och förstås vilken tid som ombudet lagt ner på just ditt ärende är exempel på faktorer som påverkar kostnaden.

I fråga om bodelningar, boutredningar, arvstvister och andra mer komplicerade tvistemål är vår timtaxa 2 500 kr inklusive moms.

För vissa ärenden tar vi ut en fast kostnad, t ex upprättande av testamente, äktenskapsförord, samboavtal och gåvohandling, så länge det rör sig om åtgärder som inte överstiger 2 timmar.

Om du har en tvist med någon kan kostnader för ditt ombud, t ex jurist eller advokat, delvis bekostas av ditt försäkringsbolag, så kallat rättsskydd. Om du inte omfattas av rättsskydd så kan du eventuellt få rättshjälp. Läs mer om detta under respektive rubrik.

Enligt vägledande regler för advokatsed skall det arvode som en advokat debiterar vara skäligt.

En advokat har dock frihet att med viss marginal bestämma sitt arvode, skälighetsbedömningen kan bli skönmässig, detta för att bestämmandet av skäligheten är beroende av ett flertal faktorer som kan vara svåra att bedöma var för sig och även svåra att avgränsa från varandra.

Om Du anser att det fastställda arvodet inte är rimligt så kan Du vända Dig till konsumenttvistnämnde som prövar arvodetvister mellan konsument och en advokat eller advokatbyrå. Notera att för att gå vidare till nämnden måste Du först skriftligen ha klagat till din advokat och försöka lösa tvisten i samförstånd med denne.

Mer information om konsumenttvistnämnden hittar du här:

https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/Allman-information/

Brottmål

Om du utsatts för brott kan du få ett målsägarbiträde, ditt eget juridiska ombud. Detta är då en kostnad som betalas av staten. Är det ett barn som blivit utsatt för brott kan det utses en särskild företrädare för barn och den kostnaden betalas av staten.

Som misstänkt för ett brott kan du ha rätt till en offentlig försvarare. Kostnaden betalas då av staten men om du döms för brott så kan du bli skyldig att återbetala en del av kostnaden för din försvarares arbete. Betalningsskyldigheten ska anpassas till dina ekonomiska förhållanden.

Socialrätt/Tvångsvård

Om du tvångsvårdas, riskerar tvångsvård eller riskerar att ditt barn blir omhändertaget enligt tvångsvårdslagarna har du i allmänhet rätt till ett offentligt biträde, ditt eget juridiska ombud. Kostnaden för det offentliga biträdet betalas av staten.

Utlänningsrätt

Som asylsökande kan du ha rätt till ett eget juridiskt ombud, ett offentligt biträde. Om domstolen utser ett offentligt biträde är det kostnadsfritt för dig. Om du inte har rätt till ett offentligt biträde så kan du självklart alltid anlita ett juridiskt ombud som du själv betalar. Ensamkommande barn som söker asyl i Sverige får alltid ett offentligt biträde som betalas av staten.

Rådgivning

Privatpersoner kan få rådgivning i högst två timmar till ett fast pris. Kostnaden för rådgivningen är enligt fastställd rättstaxa, (år 2020 uppgår denna till 1 755 kronor per timme).

Om du saknar eller har en väldigt låg inkomst kan du ha rätt till nedsättning av rådgivningsavgiften. Vill du veta om du omfattas av reglerna för nedsättning av rådgivningsavgiften kan du kontakta oss.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.